Liming av jernbaneballast

Metoden brukes for å øke stabiliteten eller styrken på pukkfundamentet til jernbanesviller ved enkelte typer arbeid eller situasjoner verden over.

Liming av ballastpukk har følgende fordeler:

Binder sammen ballastpukk på en solid måte samtidig som det opprettholdes en viss grad av elastisitet.  Limt ballast hindrer eller forsinker utvikling av blindslag under isolerskjøter og inn mot faste instalaasjoner(som stålbruer).

Liming av ballast fører til at det stabiliserte sporet får en høyere bæreevne men beholder den nødvendige elastisiteten.  Limt jernbanepukk beholder sin opprinnelige drenerende egenskap da kun kontaktpunktene limes sammen.  Limt ballast kan pakkes med pakkmaskin på vanlig måte.  Må limes på ny etter pakking for å gjenopprette økt stabiliserende effekt.  Limt pukkballast kan selvfølgelig gjenbrukes og limes på nytt.  Limt pukkballast kan resirkuleres eller deponeres sammen med annen pukk.  Tykkelsen på sammenlimt ballast avhenger av behov og justeres med tilført mengde.

BRUKSOMRÅDER:

 • ISOLERSKJØTER
  - Gir et forsterket fundament til svillene under isolerskjøter og hindrer utvikling av "blindslag".
   
 • SPORVEKSELKRYSS
  - Gir et forsterket fundament til svillene under kryss og hindrer utvikling av "blindslag" med påfølgende ekstrabelastninger på skinnestålet.
   
 • STABILISERING AV SPOR MED SMALE BALLASTSKULDRE
  - Gir et forsterket fundament med økt sideforskyvningsmotstand på jernbaneparseller med smale ballastskuldrer.
   
 • PLATTFORMARBEIDER
  - forsterking og stabilisering av jernbanespor ved tiltak som krever utgraving/fjerning av masser inn mot svilleende.
   
 • OVERGANG FRA SPOR I BALLAST TIL FAST SPOR OVER BRUER
  - Forsterke ballasten inntil fastpunkt for å hindre blindslag og geometrifeil.
   
 • OVERGANG FRA PUKKBELAGT SPOR TIL FAST SPOR
  - forskjellige elastisitetshastigheter og sporbygging.
   
 • STØYREDUKSJON
  - limt pukk reduserer støynivået.

Bruksanvisning kan lastes ned her.

Brosjyre kan lastes ned her.

 

Pilotprosjekt:  Ved Bergseng stasjon, syd for Lillehammer, ble det i Juli 2011 gjennomført liming av 2 isolasjonsskjøter.  Disse ligger i et sugefelt i en skarp venstrekurve R-250m oh 150mm og stedet er utsatt for solslyng på varme sommerdager.  Ballastlim ble påført ballasten i svillerommet rundt isolerskjøtene.  Det ble også påført lim på ballasten fra skinnekant og ca 30 cm inn mot midten av sporet på begge sider.  Lim og herder blandes i et kar og påføres med spesialkanne.  Herdetiden er avhengig av temperatur, men blandingen må påføres så raskt som mulig og senest innen 20 minutter.  Tog kan passere mens limet herder.

Påføring av stabiliseringslim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferdig resultat, ett døgn etter påføring.  Blank pukk er påført stabiliseringslim ovenfor og nedenfor isolasjonskjøten.  30 cm i midten av sporet er unntatt påføring.  Termaren stabiliseringslim er et 2 komponent lim, som binder pukken sammen og stabilserer denne, samtidig med at vanngjennomtrengningsevnen ivaretas.